Regulamin Programu Partnerskiego - Jak Zdrowo Żyć

1. WSTĘP
jakzdrowozyc.pl jest właścicielem serwisu internetowego prowadzonego w domenie jakzdrowozyc.pl.
jakzdrowozyc.pl uruchomiło Program Partnerski, aby zwiększać liczbę sprzedaży Produktów. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i polega na dokonaniu Rejestracji przez Partnerów, rozumianej jako zawarcie umowy, a następnie sprzedaży przez nich Produktów w ramach Programu Partnerskiego. Partnerzy będą uprawnieni do otrzymania Wynagrodzenia w przypadku sprzedaży Produktów Użytkownikom poprzez Stronę Internetową.

2. DEFINICJE
W niniejszym regulaminie, wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie:
2.1. jakzdrowozyc.pl – oznacza jakzdrowozyc.pl Tomasz Pabich z siedzibą w Pabianicach, ul. 20 Stycznia 53/30, NIP: 731 181 89 76.
2.2. Panel Administracyjny – oznacza stronę URL jakzdrowozyc.pl/affiliate-area/ na której Partner może się zarejestrować, zalogować, generować linki partnerskie, sprawdzać swoją sprzedaż.
2.3. Konto – oznacza indywidualne konto Partnera, w systemie informatycznym jakzdrowozyc.pl, na którym zapisywana jest wysokość Wynagrodzenia oraz wszelkie działania podejmowane przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego.
2.4. Login – oznacza unikalną nazwę przypisaną Partnerowi w Programie Partnerskim.
2.5. Partner – URL – oznacza narzędzie, służące do generowania kodu umożliwiającego Użytkownikom dostęp do Produktów w ramach Programu Partnerskiego na Stronie Internetowej.
2.6. Partner – oznacza:
a) pełnoletnią osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub
b) pełnoletnią osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub
c) osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiła do Programu Partnerskiego.
2.7. Produkty – oznaczają produkty cyfrowe takie jak e-booki, kursy, nagrania, oferowane przez jakzdrowozyc.pl.
2.8. Program Partnerski – oznacza współpracę Partnerów z jakzdrowozyc.pl polegającą na udostępnianiu powierzchni reklamowych na stronach WWW Partnera w celu sprzedaży Produktów w zamian za uzyskanie wynagrodzenia.
2.9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający treść Umowy, dostępny w postaci elektronicznej pod adresem URL https://jakzdrowozyc.pl/regulamin-programu-partnerskiego/.
2.10. Rejestracja – oznacza zawarcie Umowy poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego, podanie niezbędnych danych oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2.11. Strona Internetowa – oznacza własną stronę internetową Partnera, zaakceptowaną przez jakzdrowozyc.pl do uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz umożliwiającą Partnerowi wykonywanie czynności wynikających z Umowy.
2.12. Wysokość Prowizji – wartość wskazującą wysokość prowizji, będącą podstawą naliczenia Wynagrodzenia. Domyślna wysokość prowizji to 50% od zysku netto. Prowizja może być indywidualnie dopasowana do Partnera za zgodą obu stron.
2.13. Umowa – oznacza umowę zawieraną, na podstawie Regulamiu, drogą elektroniczną, pomiędzy Partnerem a jakzdrowozyc.pl, na podstawie której Partnerzy pośredniczą w sprzedaży Produktów w zamian za uzyskanie Wynagrodzenia.
2.14. Użytkownik – osoba, która dokonuje zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Partnerów w Programie Partnerskim.
2.15. Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie prowizyjne przysługujące Partnerowi z tytułu Umowy.
2.16. Generator Linków Partnerskich – formularz umożliwiający generowanie linków partnerskich do wybranych przez Partnera produktów. Znajduje się on pod adresem URL https://jakzdrowozyc.pl/affiliate-area/?tab=urls

3. UMOWA
3.1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji. W przypadku niezakończenia Rejestracji, Partner nie przystępuje do Programu Partnerskiego, a Umowa nie zostaje zawarta.
3.2. Po przesłaniu do jakzdrowozyc.pl prawidłowo wypełnionego Formularza oraz złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, do Partnera wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem Rejestracji.
3.3. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta przez jakzdrowozyc.pl. O aktywacji Konta Partner zostanie poinformowany wiadomością e-mail. Miejscem zawarcia Umowy są Pabianice. Umowa jest zawierana w języku polskim.
3.4. Po dokonaniu Rejestracji Partner oraz jego Strona Internetowa może podlegać jeszcze weryfikacji przez jakzdrowozyc.pl. Proces weryfikacji może obejmować między innymi: sprawdzenie zgodności Strony Internetowej z wymaganiami Regulaminu, weryfikację praw do dysponowania Stroną Internetową, ocenę celowości nawiązania współpracy w ramach Programu Partnerskiego z punktu widzenia interesów jakzdrowozyc.pl.
3.5. Po dokonaniu Rejestracji, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do Panelu Administracyjnego.
3.6. Dokonując Rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie przez jakzdrowozyc.pl danych osobowych Partnera wskazanych w Formularzu.
3.7. Zmiana adresu e-mail Partnera możliwa jest w każdym momencie w Panelu Administracyjnym. W celu zmiany pozostałych danych Partner powinien skontaktować się z jakzdrowozyc.pl, pisząc na adres: tomek.pabich@jakzdrowozyc.pl.
3.8. Partner jest zobowiązany do informowania jakzdrowozyc.pl o każdorazowej zmianie danych wymaganych w Formularzu.

4. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ JAKZDROWOZYC.PL
4.1. jakzdrowozyc.pl udostępnia Partnerom Generator Linków Partnerskich.
4.2. jakzdrowozyc.pl umożliwia Partnerom dostęp do Panelu Administracyjnego po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.
4.3. jakzdrowozyc.pl odpowiada za prawidłowe działanie jedynie tych linków partnerskich, które zostaną wygenerowane przez Generator Linków Partnerskich.
4.4. jakzdrowozyc.pl udostępnia Partnerom Programu Partnerskiego wszystkie materiały reklamowe, które Partner posiada w zakładce Materiały (URL https://jakzdrowozyc.pl/affiliate-area/?tab=creatives), znajdującej się w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego, do wykorzystania na dowolnej domenie Partnera zaakceptowanej przez jakzdrowozyc.pl.
4.5. jakzdrowozyc.pl jest uprawniona do kontroli prezentacji Produktów na Stronie Internetowej Partera.
4.6. jakzdrowozyc.pl posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz jakiekolwiek inne prawa związane z Programem Partnerskim lub oprogramowaniem niezbędnym do realizacji Umowy. Na mocy Umowy Partner nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem wyraźnie przyznanych niniejszym Regulaminem. W szczególności, Partner nie może bez zgody jakzdrowozyc.pl używać zarejestrowanego znaku towarowego jakzdrowozyc.pl.
4.7. jakzdrowozyc.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody:
a) poniesione przez Partnerów w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu lub Umowy, z wyjątkiem szkód poniesionych przez Partnerów z wyłącznej winy jakzdrowozyc.pl;
b) powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych przez niezależne od jakzdrowozyc.pl podmioty lub z innych przyczyn niezależnych do jakzdrowozyc.pl;
4.8. jakzdrowozyc.pl ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia po stronie Partnera czynności naruszających interesy jakzdrowozyc.pl, jak również w przypadku podejmowania działań opisanych w pkt. 7.3. niniejszego Regulaminu.
4.9. jakzdrowozyc.pl może odmówić rejestracji domeny, gdy:
a) zachodzi podejrzenie, że dane Partnera podane podczas rejestracji są fałszywe,
b) nazwa domeny jest wulgarna, narusza dobra osobiste, obraża, lub zniesławia,
c) nazwa domeny jest już zarezerwowana przez kogoś innego lub niedostępna,
d) bez podania przyczyn,
e) jeśli jest działaniem nieuczciwej konkurencji.

5. ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW PARTNERA
5.1. Partner w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego i pośredniczenia w sprzedaży Produktów powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz korzystać z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer lub innej równorzędnej przeglądarki internetowej.
5.2. Każdy Partner w Programie Partnerskim jakzdrowozyc.pl może posiadać tylko jedno Konto Partnerskie, w ramach którego może posiadać dowolną liczbę domen.
5.3. Każda domena Partnera musi zostać zaakceptowana przez jakzdrowozyc.pl. Na zaakceptowanie domeny jakzdrowozyc.pl ma czas do 5 dni roboczych. Do momentu aktywacji domena jest nieaktywna.
5.4. Partner jest uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu w wyniku świadczenia usług na podstawie Umowy.
5.5. Partnerowi nie zostanie przyznane wynagrodzenie z tytułu prezentowania na stronie Internetowej lub Podstronach Internetowych nieaktualnych ofert Produktów, które nie zostały usunięte przez Partnera z udostępnianej powierzchni reklamowej.
5.6. Strona Internetowa musi być umieszczona i utrzymywana na ogólnie dostępnym serwerze i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https.
5.7. Strona Internetowa nie może zawierać tematyki o charakterze bezprawnym, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, normy obyczajowe lub moralne. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Strony Internetowej.
5.8. Strona Internetowa w trakcie obowiązywania Umowy musi być dostępna dla jakzdrowozyc.pl w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu.
5.9. Zakazane są praktyki:
a) wykorzystywania jakichkolwiek treści pochodzących ze stron jakzdrowozyc.pl w sposób wykraczający poza postanowienia Umowy bez pisemnej zgody jakzdrowozyc.pl
b) używania zarejestrowanego znaku towarowego jakzdrowozyc.pl, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy i treści Strony Internetowej oraz w jakikolwiek sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, bez pisemnej zgody jakzdrowozyc.pl
5.10. Partner jest uprawniony do wykorzystywania w sieci Internet udostępnionych przez jakzdrowozyc.pl materiałów reklamowych tylko i wyłącznie w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, czyli do promocji Programu Partnerskiego lub Produktów.
5.11. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usunąć ze Strony Internetowej ofertę prezentowanych na niej Produktów.

6. WYNAGRODZENIE
6.1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Partnerzy otrzymują Wynagrodzenie w wysokości zgodnej z postanowieniami Regulaminu.
6.2. Wynagrodzenie jest należne w przypadku, gdy kwota zgromadzona na Koncie Głównym Partnera wynosi co najmniej 30,- zł brutto.
6.3. Wynagrodzenie należne Partnerom będącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest na podstawie faktur VAT przesłanych przez Partnera na adres tomek.pabich@jakzdrowozyc.pl.
6.4. Wynagrodzenie należne Partnerom niebędącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Partnerów rachunków.
6.5. Doręczenie rachunku lub faktury do jakzdrowozyc.pl jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia. Rachunki i faktury należy wysyłać na adres tomek.pabich@jakzdrowozyc.pl.
6.6. Partner oraz jakzdrowozyc.pl wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Wystawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Wystawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.
6.7. Termin płatności podany na fakturze/rachunku nie może być krótszy niż 14 dni.
6.8. Wynagrodzenie wypłacane jest wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera na fakturze lub rachunku.
6.9. Wynagrodzenie naliczane jest od kwoty, którą zapłacił klient. Klient nie zawsze dokonuje zakupu za kwotę domyślną, czasami korzysta z promocji oferowanych przez jakzdrowozyc.pl (kupony rabatowe). Partner otrzymuje ustalony procent od kwoty, którą zapłacił klient.

7. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY
7.1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
7.2. Umowa może być rozwiązana przez jakzdrowozyc.pl i Partnera z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
7.3. jakzdrowozyc.pl może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, w przypadku:
a) gdy Partner naruszy postanowienia Regulaminu lub Umowy; lub
b) gdy Partner nie uzyska zgody jakzdrowozyc.pl na zmiany sposobu prezentacji Produktów na Stronie Internetowej; lub
c) gdy treści prezentowane na Stronie Internetowej lub działalność prowadzona przez Partnera uległa zmianie i nie jest akceptowalna przez jakzdrowozyc.pl; lub
d) negatywnej weryfikacji Partnera lub Strony Internetowej o której mowa w § 3.4.; lub
e) gdy Strona Internetowa Partnera wykorzystywana jest do rozprzestrzeniania spammingu, wirusów i innych szkodliwych elementów w sieci; lub
f) gdy wykonywane są działania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron w internetowych wyszukiwarkach; lub
g) naruszono normy prawne lub obyczajowe na Stronie Internetowej Partnera, w szczególności jeśli zamieszczone zostały treści mające charakter naruszający dobra osobiste innych ludzi, charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowski
7.4. Umowa wygasa w następujących przypadkach:
a) jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia Rejestracji Partner nie pozyska żadnego Użytkownika, bądź w tym samym okresie wynagrodzenie mu należne nie będzie przekraczało 30 zł brutto.
b) jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia, gdy Wynagrodzenie należne Partnerowi wyniesie co najmniej 30 zł brutto Partner nie uzupełni wszystkich danych koniecznych do wypłaty Wynagrodzenia przez jakzdrowozyc.pl., w szczególności, jeżeli po wezwaniu Partnera przez jakzdrowozyc.pl do wskazania poprawnego rachunku bankowego, Partner nie wskaże właściwego rachunku bankowego w tym terminie.
7.5. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, Partnerowi przysługuje Wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania Umowy.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dotyczącej rozliczonych wniosków Partner ma możliwość zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje należy wysyłać na adres tomek.pabich@jakzdrowozyc.pl.
8.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
a) przedmiot reklamacji;
b) datę i godzinę złożenia wniosku;
c) produkt;
d) numer wniosku
e) datę zgłoszenia;
f) inne dane mogące pomóc w rozstrzygnięciu sprawy.
8.3. Zgłoszenie powinno zostać złożone niezwłocznie po wystąpieniu nieprawidłowości.
8.4. Jeśli w toku procesowania zgłoszenia dostarczone dane nie będą wystarczające do weryfikacji, reklamujący zostanie wezwany do uzupełniania braków w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
8.5. Reklamacje złożone do ostatniego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowość powinny zostać rozpatrzone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.
8.6. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia sprawy w terminie wskazanym w pkt. 8.5. niniejszego Regulaminu, jakzdrowozyc.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia cyklu rozpatrywania reklamacji, jednak nie dłużej niż do 90 dni od momentu zgłoszenia nieprawidłowości.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego jakzdrowozyc.pl należącego do jakzdrowozyc.pl
9.2. jakzdrowozyc.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i oferty Produktów dostępnych w Programie Partnerskim w każdym czasie.
9.3. W przypadku zmiany Regulaminu, każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian przez wewnętrzny system wiadomości, gdzie odczytanie wiadomości będzie jednoznaczne z pozytywnym i skutecznym dostarczeniem zmian przez jakzdrowozyc.pl. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy Partnerem oraz jakzdrowozyc.pl wygasa. Jeżeli Partner nie zgłosi odmowy akceptacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Partnera zmienionego Regulaminu, zmiany uważa się za zaakceptowane przez Partnera.
9.4. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia.
9.5. jakzdrowozyc.pl przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub Umową działalnością Partnera.
9.6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy, oprócz innych konsekwencji przewidzianych w Regulaminie, jakzdrowozyc.pl może:
a) żądać od Partnera zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości środków zgromadzonych na jego Koncie. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez jakzdrowozyc.pl odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej;
b) zablokować Konto i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację Konta. Przez okres zablokowania Konta nie będzie naliczane Wynagrodzenie.
9.7. Wszelkie informacje i oświadczenia jakzdrowozyc.pl uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera.
9.8. Wszelkie informacje i oświadczenia Partnera uważa się za doręczone przez przesłanie ich na adres tomek.pabich@jakzdrowozyc.pl
9.9. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu pod adresem URL https://jakzdrowozyc.pl/regulamin-programu-partnerskiego/ i zapoznawania się z nimi.
9.10. jakzdrowozyc.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.
9.11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.12. W przypadku sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę jakzdrowozyc.pl.
9.13. jakzdrowozyc.pl informuje, że Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania na czas sesji danych identyfikacyjnych Użytkownika.
9.14. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

Add your comment or reply. Your email address will not be published. Required fields are marked *