Regulamin - Jak Zdrowo Żyć

Definicje:

Sklep/Sprzedający/Usługodawca: działający pod adresem JakZdrowoZyc.pl sklep internetowy należący do firmy Mark My Words Tomasz Pabich

Klient/Użytkownik/Kupujący/Usługobiorca: osoba składająca zamówienie w Sklepie

Zamówienie: umowa kupna zawarta na odległość, w której stronami są Sklep oraz Kupujący

Towar: rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Zamówienie

§ 1 Zagadnienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z portalu JakZdrowoZyc.pl (zwanego dalej Serwisem), zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży produktów i usług znajdujących się sklepie internetowym produktów na stronach Serwisu.

2. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług mogą określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.

3. Usługodawcą i Administratorem Serwisu jest firma:

Mark My Words Tomasz Pabich
20 Stycznia 53/30 95-200 Pabianice
NIP: 7311818976
REGON: 100539061

4. Kontakt z usługodawcą można uzyskać poprzez formularz kontaktowy (https://jakzdrowozyc.pl/kontakt/) dostępny na stronie Serwisu.

5. Przedmiotem Serwisu jest udostępnianie publikacji oraz sprzedaż publikacji, kursów i wykładów (z zakresu zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, rozwoju osobistego oraz finansów) oraz Towarów.

§ 2 Warunki korzystania z Serwisu

1. Przeglądanie zasobów Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich użytkowników.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności i akceptacja postanowień zawartych w obu tych dokumentach.

3. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia podłączone do sieci Internet. Do złożenia zamówienia wymagane jest także posiadanie skrzynki pocztowej email.

4. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‚cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików ‚cookies’. Technologia plików ‚cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

§ 3 Składanie zamówień

1. Zamówienie są przyjmowane wyłącznie poprzez stronę internetową.

2. Wszystkie ceny podane na stronach są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Sklep JakZdrowoZyc.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

§ 4 Warunki techniczne niezbędne do korzystania z książek elektronicznych zakupionych w JakZdrowoZyc.pl.

1. Przed zakupem książki elektronicznej w Sklepie, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Sklep nie gwarantuje, że zakupiona książka otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.

2. Wszystkie e-booki dostępne są w formacie pdf (chyba że na stronie produktu napisano inaczej).

3. Przed zakupem książki, Klient powinien zapoznać się z warunkami licencji, w której określona jest:
– możliwość lub brak możliwości drukowania,
– możliwość lub brak możliwości kopiowania tekstu.
Warunki licencji umieszczone są w opisie książki na stronach JakZdrowoZyc.pl.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod wskazany w formularzu zamówienia adres korespondencyjny (Towary) lub adres email (publikacje, kursy, wykłady w formie elektronicznej). Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest najszybciej jak to możliwe. Z uwagi na niewielkie zapasy magazynowe może zdarzyć się, że Sklep jakzdrowozyc.pl musi sprowadzić najpierw zamówiony towar od  dystrybutora. W takim wypadku czas otrzymania przesyłki od dystrybutora powiększy czas dostarczenia przesyłki do Klienta. Termin dostawy wyniesie maksymalnie 14 dni, chyba że Towar kupiony przez Klienta nie będzie dostępny ani u Sprzedającego ani u dystrybutora. W takim wypadku Sprzedający niezwłocznie powiadomi kupującego o braku Towaru i w zależności od uzgodnień z Kupującym zamówienie zostanie anulowane, lub czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu” (https://jakzdrowozyc.pl/cennik-transportu/).

5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (jeszcze niedostępne) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, p oz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych jest regulowana oddzielnym dokumentem (https://jakzdrowozyc.pl/polityka-prywatnosci/).

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie materiały rozpowszechnione w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.

2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Add your comment or reply. Your email address will not be published. Required fields are marked *